המבקשים תואנה

שתפו לזיכוי הרבים

אחר שגמר הש"י מעשהו ע"י משה והוציאם ממצרים באותות נוראות כאלה וכבר ראו דתן ואבירם וכל הכרוכים אחריהם שהיה להם טינא בלב על משה כולם ראו בעיניהם שדבר ה' אמת בפי משה, שאע"פ שפרעה הכביד עליהם העבודה אחר שבא משה לגואלם אעפ"כ דבר אלקינו יקום לעולם, כאשר ראו בעיניהם שהוציאם משה רבינו ביד חזקה ובזרוע נטוי' באותות ומופתים נוראים כאלה.

אעפ"כ כשבאו על הים וראו והנה מצרים נוסע אחריהם ורוב ישראל הכשרים והתמימים עשו כהוגן וכראוי ויצעקו אל ה' כי תפסו אומנות אבותם כשרז"ל ומובא בפרש"י.

אך היו בהם כתות המבקשים תואנה והכל הי' ע"פ דיבורים רעים ודעות רעות של ראשי החולקים שהם דתן ואבירם שהטעו אותם כ"כ עד שאמרו המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר וכו'.

וכן אח"כ כשהראה הש"י את ידו הגדולה ע"י משה ובקע להם את הים והטביע את מצרים. וישראל עברו ביבשה בתוך הים ובזזו מהם הון רב מאד אעפ"כ אח"כ הסתיר הש"י פיו עד שהלכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים ואח"כ ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם וכו'. ואז וילונו העם על משה לאמר מה נשתה וכו'. נמצא שאע"פ שראו בתחילה הארת פנים כל כך שהוציאם ממצרים וקרע להם את הים בנפלאות ונוראות כאלה אעפ"כ תיכף כשהסתיר הש"י פניו מהם בשביל נסיון ולא מצאו מים באו בתלונות ומריבות וכן הי' בכל פעם. ובפרט בענין המן שהוא בחי' פרנסה כ"ש הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצאו העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. והכל הי' ע"י דתן ואבירם. כי הם שיצאו לקראת משה במצרים כאילו מקנאים בשביל ישראל, ואמרו למשה ואהרן ירא ה' עליכם וישפוט וכו' והם שעוררו כל התלונות ומריבות על ה' ועל משה. והם שהותירו מן המן אע"פ שראו נס נורא כזה שירד להם לחם מן השמים אשר לא נשמע כזאת ולא נראה כזאת מיום בריאת העולם. ומשה הזהירם איש אל יותר ממנו עד בקר. אעפ"כ התחזקו ברשעותם וכפירותם והותירו מן המן ואע"פ שראו שהבאיש וירם תולעים וכו' ואח"כ ביום הששי מצאו לחם יומים ולא הבאיש כאשר אמר משה אעפ"כ יצאו ללקוט ביום השביעי וכן אח"כ כשלא היה מים ברפידים לשתות כתיב וילן העם על משה למה זה העליתונו ממצרים להמית אותי ואת בני ואת מקני בצמא וכו'. ואז נתן להם את הבאר וכו' ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה' לאמר היש ה' בקרבינו אם אין ועי"ז ויבא עמלק כשפרש"י שם. וכן אח"כ כל ימי משה התנהג כך כמפורש בתורה. וכן אח"כ בכל דור ודור בימי השופטים והמלכים שבכל פעם האיר ה' פניו. ועשה להם אותות גדולות. ואח"כ הסתיר פניו ואז היו להם נסיונות ורבים עמדו בנסיון וכזו לשני עולמות לנצח. ורבים נכשלו וסרו מדרכי ה' עי"ז. וקצת פרקו עול לגמרי עד שגרמו להחריב הביהמ"ק פעמים ועדין הגלות מתארך עי"ז. כי גם עתה בתוקף אריכות מרירות גלותינו והתגברה ההסתרה שבתוך הסתרה מאד מאד ונתקיים בעו"ה ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא וכו'. אעפ"כ מי שחפץ באמת להתקרב להש"י ולתורתו הק' הוא רואה גם עתה בכל פעם הארת פני ה' וחסדיו ונפלאותיו הנוראות בתוך עוצם ההסתרות הרבות מאד. וכשרז"ל הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו שה א' בין ע' זאבים וכו'. וכמו כן הוא בפרטיות ובפרטי פרטיות בכל אדם ובכל עת ובכל יום ויום. וא"א לבאר כל זה רק המשכיל החפץ באמת יכול להבין ולראות כל זה כמה נסים ונפלאות הש"י עושה עמנו גם עתה בכל עת עם כלליות ישראל וברפטיות עם כל א' וא', בכלליות כל ימי חייו, ובפרטיות בכל עת כמו שאנו אומרים ג"פ בכל יום על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים וכו'.

שתפו לזיכוי הרבים

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *