חיים טובים בלי כבוד

שתפו לזיכוי הרבים
הארות על מאמר "קרא את יהושע" (בסימן ו) לעיל קאמר רבינו ז"ל הדרך הנכון שבו צריך ללכת כל איש יהודי דהיינו שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, והשתא מוסיף רבינו ז"ל לבאר ש.. אל יעלה בדעת איש שיוכל להשיג כבוד של ממש ועם מנוחה ושלוה בעוה"ז אפי´ אם יעשה כל ההשתדלויות עם כל מיני ערמומיות (ובכלל זה העמדת פנים של ענו ובורח מן הכבוד) בכל מיני צורות מצורות שונות ומשונות, כי היא לא תצלח [מציאות שאין מנוחה בעולם הזה, וגם העשירים וכל הסלברטיז כולם מלאים ייסורים שיש מעליהם יותר עשירים ולא קיבלו את הכבוד הראוי להם, וצא ולמד מהשחקן דודו טופז... וכך כל חבריו בליבם יודעים את האמת], כי לא מיבעי שלא ישיג הכבוד האמיתי דהיינו כבוד אלוקי, שהוא הכבוד שהשי"ת מחלק ליראיו, אלא אפי´ כבוד מלכים, דהיינו הכבוד שמחנפים ומחלקים הבריות אלו לאלו, אפי´ העכו"ם ביניהם, משום איזוהי מעלה מדומה שהיא שהרודף כבוד הצליח להטעות ולהכניס בלבות הבריות חשיבותה ומעלתה, ג"כ לא ישיגוה, כי הכל יחקרו ויחלקו על כבודו שאינו ראוי לכך, וכמו שאנו רואים בחוש שרוב מחלקי כבוד מלכים בוזים המתכבד בלבותיהם ונתינתם הכבוד אינו אלא לפנים, והרבה פעמים סוף דבר שבוזים המתכבד בגלוי ויוצא בחרפה ובבזיון גדול וגלוי. אז מי שרוצה חיים טובים - דבר ראשון שלא יחפש כבוד !!! אלא יחפש את כבוד השם בכל מעשיו - ואז יכבדהו השם יתברך בטובו... מתוך הספר יש מאין  
שתפו לזיכוי הרבים

מחשבה 1 על “חיים טובים בלי כבוד

כתוב/כתבי תגובה