מחשבה

שתפו לזיכוי הרבים
כשם שבדבר שבקדושה יש מחשבה דיבור מעשה (וסימנך מד"ם), כך ח"ו בפגמים וכו', ויש בדבר קום עשה, ולא תעשה. ומחשבה היינו "חשב מה" היינו מה התכלית ומה יצא בסוף של הסוף מכל התאות ומכל העסקים שאדם עושה ומתעסק בהאי עלמא שפילא. ועוד מחשבה היינו "מח - שבה" שכבר בשעה שח"ו איזה מחשבה פגומה או פסלוה חולפת דרך המ?ח, כבר אז תעשה תשובה על אותה מחשבה, בחחי' כולא במחשבא יתברירו, כי כל הבירורים נעשה במחשבה, כי אין אדם עושה אלא מה שהמחשבה הסכימה, ושם במחשבה עיקר המלחמה ועיקר הכרעה של המערכה. ועוד מחשבה - היינו "מ?ח ש?ב??ה", כי במוח חולפים הרבה דימיונות שוא, ודיברי הבל, וגם מוחין דקטנו?ת, נמצא שגם שם יש בחינת פסולת וקש הטעון ניקוי וניפוי ויש להשתמש רק עם המ?ח שב??ה. וכבר הזהירנו רבינו הקדוש ז"ל לא ליכנס אף פעם עם היצר הרע בטוען ונטען, כי אסור אפילו להכניס מחשבה בודדת של אפשרות של פגם ועבירה ח"ו נגדו יתברך, כי אין משא ומתן מרצוננו ומיוזמתינו עם הרע (פוק חזי מה שעכשיו הווה בעולם שארה"ב אומרת לאפגניסטן - אין שום משא ומתן) במיוחד שהאדם הוא הגיבור האמיתי נגד יצרו בבחי' ואתה תמשול בו. ומאחר שברור שעבירה היא עבירה, ופגם הוא פגם, אין מה לדון, והבירור שבמחשבה, היינו הניקיון והניפוי, כי כשם שבבית נכנס עפר ואבק ועוד ליכלוכים דרך הפתח והחלונות, כך הוא במחשבה ותפקידו לטהר ולנקות הבית מהליכלוך דהיינו לסלק הליכלוכים שבאים למ?ח. והנה משכן הנשמה היא במוח, והוא חלק אלו-ה ממעל, היינו שגריר ושליח הבורא בה' אצל כל יהודי. ויש לכבדו כראוי, ובודאי לא לפגום בו, ובודאי לא ללכלך אותו בבחי' אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראת.. אתה נפחת בקירבי. וכשם שאם אכן היא שגריר ושליח בשר ודם מאת השי"ת בא אל ביתנו לשכון כבוד, היינו מתנהגים בכבוד ובקדושה וטהרה, כך יש לנו להתנהג עם הנשמה. ולא רק המעשים שלנו ביחס לשליח הנ"ל צריכים להיות מכובדים וראויים, אלא גם המעשים של עצמינו שלא קשורים אתו אבל הם בנוכחותו צריכים להיות מכובדים וראויים בהתאם למעמד, כי המעמד מחייב. והנה עם ישראל עסוקים כעת בקניית ערבות (היום בלילה הושענא רבא), וידוע שתיקון הנעשה בערבות הוא התיקון הנעשה בבחי' שאין בה טעם וריח מתוך הד' המינים, שזה בחי' החלק שבתוכינו שאין בו טעם וריח, הן בכלל ישראל, הן בתוכינו, דהינו שבתוך כל אחד ואחד, יש לפעמים מחשבה, דיבור, מעשה, שאין בו לא טעם ולא ריח, וצריך תיקון גדול. כולל חבטה, אבל עיקר תיקון הושענא רבא הוא הדיבור כמ"ש רבינו ז"ל שעיקר התיקון בשבועות הוא להיות ע?ר, ועיקר התיקון בהו"ר הוא הדיבור וסימנך צורת עלה הערבה הדומה לשפתיים. וזה בחי' הדיבור עם בורא עולם בתפילה ותחנונים שיזכה לצאת מהתאות ומידות רעות ומכל הפגמים והטיפשות והדימיונות שעוד נמצאים בו, הן דיבור עם חבר טוב ויר"ש באמת, דהיינו שיחת חברים של התחזקות בעבודת ה' וגם של התעוררות בנ"ל. והדיבור מיניה וביה של חשבון הנפש, ודיבור עם האיברים כולל המח והלב, כולל תוכחה ומוסר שיאמר לעצמו ואיבריו לעוררם ולחזקם למלאות את תפקידם בשלימות, כרצונו יתברך. והנה האלוקים עשה את האדם ישר, ובכלל זה שמה שיודע שזהו עבירה ופגם מיד מתנהג ביושר ושם אותה הצידה בלי דיונים ופילפולים, והם ביקשו חשבונות רבים, היינו חוסר יושר ועקמומיות הוא עצם הדיון והחשבונות ובדברים שהם נגד רצונו. ויהי רצון שנזכה להיות תמימים פשוטים וישרים עם עצמינו ועם בוראינו, ובזה עיקר ההצלחה ביהדות. בברכת א גוטן קוויטל פיתקא טובה וגמר חתימה טובה שמעון יוסף הכהן ויזנפלד
שתפו לזיכוי הרבים

כתוב/כתבי תגובה