הארות על מאמר "אשרי תמימי דרך" (ליקוטי מוהר"ן סימן א)

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "אשרי תמימי דרך" (ליקוטי מוהר"ן  סימן א) כי האיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשי"ת ע"י אותו דבר. כי לית אתר פנוי מיניה וכל העולם כולו מלא אלקות וכמ"ש חז"ל (ירושלמי תענית פ"א

שתפו לזיכוי הרבים

פירוש על התיקון הכללי – ביום צרתי

שתפו לזיכוי הרבים

ביום צרתי… ידי לילה (בעת הצרות החשוכות כלילה) נגרה ולא תפוג, בלי הפוגות ידי נגררת במחיאת כפיים להמתיק הדין (ע´ ליקו"מ ח"ב מד, שמחיאת כפים בתפילה בכוחה להמתיק דינים). א"נ בניגון כלי הנגינה שזה בחי´ שמחה, ובירור הרוח טובה מתוך הרוח נכאה (ע´ ליקו"מ תורה רפב), שזה בחי´ עסק בירור הנקודות טובות בעת קטנות המוחין.

שתפו לזיכוי הרבים

חיים טובים בלי כבוד

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "קרא את יהושע" (בסימן ו) לעיל קאמר רבינו ז"ל הדרך הנכון שבו צריך ללכת כל איש יהודי דהיינו שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, והשתא מוסיף רבינו ז"ל לבאר ש.. אל יעלה בדעת איש שיוכל להשיג כבוד של ממש ועם מנוחה ושלוה בעוה"ז אפי´ אם יעשה כל ההשתדלויות עם

שתפו לזיכוי הרבים

למעט בכבוד עצמו

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "קרא את יהושע" (בסימן ו) כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. וזה בחי´ משחז"ל (ברכות לד:) אלו ברכות שאדם שוחה בהם, באבות תחילה וסוף, בהודאה תחילה וסוף, ומפרש התם הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול אף תחילה כל ברכה וברכה המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף, ופרש"י שכל מה

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "אנכי"

שתפו לזיכוי הרבים

ליקוטי מוהרן (בסימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כי השי"ת מחמת רחמנותו ברא את העולם כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא הי' בריאת העולם על מי הי' מראה וממשיך רחמנותו (עיין במאמר, בא אל פרעה – ח"א סד, א), וע"כ בכל פעולה שפועל השי"ת בעולמו ובבריותיו ע"י אין

שתפו לזיכוי הרבים