חיים טובים בלי כבוד

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "קרא את יהושע" (בסימן ו) לעיל קאמר רבינו ז"ל הדרך הנכון שבו צריך ללכת כל איש יהודי דהיינו שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, והשתא מוסיף רבינו ז"ל לבאר ש.. אל יעלה בדעת איש שיוכל להשיג כבוד של ממש ועם מנוחה ושלוה בעוה"ז אפי´ אם יעשה כל ההשתדלויות עם

שתפו לזיכוי הרבים

למעט בכבוד עצמו

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "קרא את יהושע" (בסימן ו) כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. וזה בחי´ משחז"ל (ברכות לד:) אלו ברכות שאדם שוחה בהם, באבות תחילה וסוף, בהודאה תחילה וסוף, ומפרש התם הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול אף תחילה כל ברכה וברכה המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף, ופרש"י שכל מה

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "אנכי"

שתפו לזיכוי הרבים

ליקוטי מוהרן (בסימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כי השי"ת מחמת רחמנותו ברא את העולם כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא הי' בריאת העולם על מי הי' מראה וממשיך רחמנותו (עיין במאמר, בא אל פרעה – ח"א סד, א), וע"כ בכל פעולה שפועל השי"ת בעולמו ובבריותיו ע"י אין

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "בחצוצרות"

שתפו לזיכוי הרבים

ליקוטי מוהרן (בסימן ה) א. ז"ל: כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי (סנהדרין לז), [נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם] ע"כ, כי כל אחד ואחד מישראל הוא בחי' שורש הבריאה, שבשבילו לבד מחמת גדול קדושת שורשו ומחמת ההתפארות שצפה

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר אקרוקתא

שתפו לזיכוי הרבים

ליקוטי מוהרן (סימן ג) הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע קשה לו לעבודת הבורא. וע"כ אלישע (אחר) ע"י שנמשך אחרי ניגוני עכו"ם, כמ"ש חז"ל (חגיגה טו:) אחר זמר יווני לא פסק מפומיה, הזיק לו מאד בעבודת ה' עד שיצא לגמרי מקדושת היהדות רח"ל, וקיצץ בנטיעות וכפר בעיקר וקילקל הרבה מאד כמבואר שם, ומכיון ששמע ונמשך

שתפו לזיכוי הרבים

בקרו גם ב : ברסלב | תיקון הכללי | פרשת השבוע | תפילת הדרך | ברכת המזון | אמירת קדיש